LA PUNCIÓ FOL·LICULAR

Al moment de la inseminació com a mètode per a l’eliminació de gestacions dobles en vaques lleteres

Introducció

Les gestacions dobles són un dels factors més importants que afecten a l’economia de les granges de vaca de llet, ja que tenen un percentatge de pèrdues de gestació elevat comparat amb una gestació simple, i, si el part doble s’arriba a produir, els costos indirectes augmenten dramàticament. Entre d’altres, el percentatge d’eliminació de l’animal augmenta (reduint la vida mitja de l’animal a l’explotació), així com les despeses en antiinflamatòria i antibiòtics per reduir les malalties postpart.
Per aquest motiu s’estan intentant implantar diferents tècniques a nivell mundial per reduir-ne l’impacte negatiu, com la ruptura manual d’una de les vesícules embrionàries a dies 28-41 post inseminació artificial (IA), o una tècnica ecoguiada de buidament fol·licular d’un dels dos fol·licles presents en el moment de la IA. Tot i que ambdues tècniques funcionen acceptablement bé, la primera augmenta la pèrdua de gestació possiblement per les anastomosis placentàries d’aquesta espècie. En canvi, la tècnica de punció fol·licular ecoguiada redueix les gestacions dobles i augmenta els cossos lutis addicionals, però no es pot fer a ritme de visita reproductiva setmanal i a més el material necessari és d’elevat cost. Recentment s’ha descrit una tècnica de punció fol·licular no ecoguiada que es pot realitzar en visites reproductives setmanals. És molt similar a l’Ovum Pick Up però sense ecografia.

Això té un impacte molt elevat en l’economia de la granja, en el benestar dels animals i en la reducció de l’ús d’antibiòtics postpart.

ÀMBITS D’APLICACIÓ

Vaques de llet o de carn en sistema intensiu.
La pot realitzar qualsevol tècnic, però els requisits mínims són:
Tenir experiència en palpació rectal
Coneixements anatòmics d’aparell reproductor de la vaca

No requereix anestèsia
Indolora
Realització ràpida (tècnic experimentat)
Alt index de fertilitat sempre
Redueix les gestacions dobles a 0

DESCRIPCIÓ
DE LA TÈCNICA

PASSOS
A SEGUIR

RESULTATS
PRINCIPALS

DESCRIPCIÓ DE LA TÈCNICA

La tècnica consisteix en la punció sense aspiració del fol·licle de menor grandària a dia de la IA mitjançant una cànula rígida d’aspiració de quists (Minitub Ibèrica S.L., la Selva de Camp, Tarragona, Espanya).

Es realitza tant en animals amb fol·licles bilaterals com en unilaterals amb la mateixa efectivitat.

Tot i que la fertilitat és la mateixa estadísticament que en vaques control (les que no se’ls realitza la tècnica però tenen presència de 2 fol·licles a l’hora de la IA), els fracassos ovulatoris augmenten significativament.

Actualment, es proposa tractar els animals als quals se’ls aplica la tècnica un potent inductor de l’ovulació, com la hCG. Són necessaris més estudis per determinar si, a més, la tècnica simplificada amb el tractament d’hCG no només supera la fertilitat de el grup control, sinó que disminueix les pèrdues de gestació a causa del CL addicional i elimina les gestacions dobles. Per afavorir la funció d’aquest CL addicional induït, s’aplica una dosi de depherelina (anàleg de la GnRH) el dia 7 després de la punció.

ES POT FER DURANT LA VISITA REPRODUCTIVA

1-2 Min/Vaca

1-2 Min/Vaca

PASSOS A SEGUIR

.1     Detectar mintjançant ecografia els fol·licles el dia de la IA

.2    Netejar la vulva amb aigua amb iode

.3     Introduir la cànula rígida per la vulva fins el fòrnix

.4     Amb l’altre mà apropar l’ovari al fòrnix

.5     Puncionar sense aspirar el fol·licle petit

.6     IA

.7     A l’hora de la IA administrar un inductor de la ovulació (GnRH, Depherelina, hCG)

.8     Als 7 dies administrar un inductor de la ovulació (GnRH, Depherelina, hCG)

FOTOGRAFIES I VÍDEOS

RESULTATS PRINCIPALS

La tècnica redueix a 0 les gestacions dobles

Es pot realitzar tant en fol·licles bilaterals com unilaterals

Té una fertilitat posterior similar a la mitja de la granja

És necessària l’administració d’un inductor de la ovulació al moment de la IA

Número de fol·licles

Punció

Estrés per calor (>72 u THI)

Fracàs ovulatori**

Gestació

Bessons***

Pèrdues de gestació***

One

No

No (n = 144)

3 (2.1 %)

43 (29.9%)

0

9 (20.9%)a

Si (n = 145)

7 (4.8%)

30 (20.7%)

0

10 (33.3%)a

Two

No

No (n = 69)

2 (2.9€)

26 (37.7%)

8 (30.8%)a

4 (15.4%)ab

Si (n = 45)

5 (11.1%)

12 (26.7%)

2 (16.7%)b

3 (25%)a

Si

No (n = 69)

12 (17.4%)

26 (37.7%)

0

1 (3.8%)b

Si (n = 44)

13 (29.5%)

12 (27.3%)

0

2 (16.7%)ab

* del fol·licle de menor tamany

**En animals amb dos fol·licles a la IA: per tots els fol·licles del grup sense drenatge i pels fol·licles no drenats del grup amb drenatge.

***de vaques gestants.

Articles en revistes especialitzades