Transferència embrionària

Com a estratègia per a millorar la viabilitat i sostenibilitat de les granges de boví lleter

Introducció

Les dos últimes dècades s’ha observat una disminució de la fertilitat i un increment de la producció lletera. La disminució de la fertilitat s’associa a un progrés genètic, com les millores en nutrició i maneig, que a desencadenat un augment continu de la producció de llet. Aquest increment de la producció de llet, també s’ha relacionat amb la incidència de parts dobles, no desitjats en vaca lletera, ja que provoquen una disminució de la rendibilitat del ramat i longevitat dels animals i un augment d’ús d’antibiòtics. Una de les estratègies més efectives per millorar la fertilitat de les vaques lleteres, sobretot en èpoques càlides, o reduir parts dobles i per tant, gestacions dobles, és la transferència d’embrions. Amb la transferència d’embrions, els efectes negatius de baixada de fertilitat i augment de pèrdues de gestació, es veurien dràsticament reduïts.
La transferència embrionària permetria centrar les vedelles i primípares en la producció de filles d’alt valor genètic per a la reposició, i a les multípares en la producció de llet. Així s’augmentaria el número de lactació mitjana de l’explotació i el preu dels vedells venuts. Malgrat tots aquests beneficis, aquest sistema no està implementat a Espanya, ni a Europa. Caldria fer un canvi de mentalitat per part dels ramaders i del propi veterinari, per tal de fer un ús rutinari d’aquesta tècnica en femelles de més de dos parts en granges lleteres comercials. Aquesta tècnica només es podria implementar en granges amb bon maneig, on altres factors que podrien afectar el procés, com la nutrició o l’estrés, estiguin controlats.

ÀMBITS D’APLICACIÓ

Vaques lleteres

Es pot realitzar amb embrions càrnics per augmentar el valor afegit del vedell

En vaques de tercer part o més, les més productores, afavoreix la gestació

Redueix el número de gestacions dobles

Es necessari un tècnic experimentat i un laboratori d’embrions in vitro de referència

Es poden utilitzar ovòcits de femelles d’escorxador per la descendència que no serà per reposició

DESCRIPCIÓ DE LA TÈCNICA

La tècnica de transferència d’embrionària es realitza en vaques multípares, especialment de 2 parts o més, destinades a la producció lletera. La finalitat és que les vaques més productores però les menys fèrtils quedin gestants i així no siguin eliminades.

A més, aquesta tècnica de transferir un embrió càrnic com per exemple de raça Angus, no tan sols augmenta el valor afegit dels vedells, si no que disminueix dràsticament les gestacions dobles. Cal remarcar que les gestacions dobles són de les causes més habituals de:

  • Eliminació d’una vaca productora
  • Augment de dies oberts
  • Utilització d’antibiòtics pospart
  • Avortaments
  • Mort al part de vedells i mares

PASSOS A SEGUIR

Preparació del embrions en fresc

.1     Recollir ovaris de l’escorxador (Angus o Holstein – Frisona) i transport al laboratori a 35-37 ºC amb un líquid salí

.2     Aspiració dels fol·licles de 2-8 mm 

.3     Maduració in vitro (MIV) en un medi TCM-199 i 10% de SFB (24h)

.4     Recuperació d’oòcits i fecundació in vitro (FIV) (amb semen d’Angus) en un medi TCM-199 i 10% de SFB.

.5     Cultiu in vitro (CIV) dels embrions durant 7 dies

.6     Selecció dels blastòcits excel·lents

.7     Es posen en una palleta i es transfereixen en fresc. El viatge a la granja ha de ser en un incubador portàtil a 38ºC amb temperatura controlada

Preparació de les femelles receptores

.1    Sincronització prèvia amb els mètodes que utilitzi la granja. Preferentment basats en progesterona

.2    Detectar mitjançant ecografia els fol·licles al moment del zel. Aplicar un inductor d’ovulació (GnRH, Depherelina, hCG)

.3    Detectar la presència d’un cos luti mitjançant ecografia al moment de la transferència (7 dies després del zel). Eliminar les que hagin patit fracàs ovulatori o tinguin un cos luti de mala qualitat. Administrar un inductor de l’ovulació (GnRH, Depherelina, hCG)

.4    Administració d’epidural

.5    Netejar la vulva amb aigua amb iode

.6    Es transfereix l’embrió a través de la transferència profunda unicornual ipsilateral al cos luti

.7    Diagnòstic de gestació a dia 21 post transferència

.8    Confirmació de la gestació 14 dies després

VIDEO

RESULTATS PRINCIPALS

Estudi de la fertilitat estacional

Fertilitat hivern

Fertilitat estiu

Embrions frescos
N (%)

49/120
40.8%

43/120a,b
35.8%

Embrions vitrificats
N (%)

30/60
50%

26/60a
43.3%

Inseminació artificial
N (%)

45/122
36.9%

35/125b
28%

Diferents lletres indiquen diferències significatives entre grups P<0.05

Estudi comparatiu GnRH vs hCG

Quaranta-nou vaques (48,3%) de les 120 vaques transferides van quedar gestants després de la transferència embrionària: 16 en el grup GnRH (26,7%) i 33 en el grup hCG (55%). Prenent com a referència les vaques tractades amb GnRH, la probabilitat de quedar-se gestant en vaques tractades amb hCG va ser de 3,3 vegades més.

Articles en revistes especialitzades